Egyesületi határozatok

A Wikimédia Magyarország wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Voglia (vitalap | szerkesztései) 2013. április 12., 12:16-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Közgyűlési határozatok

A 2008. szeptember 27-én tartott alakuló közgyűlés határozatai

1/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, valamint Hanák Gábor és Vadas Róbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Hanák Gábor és Vadas Róbert.


2/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés napirendje a következő a következő pontokból áll: 1. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése; 2. Az alapszabály módosítása, elfogadása; 3. Döntés az egyesület megalakításáról; 4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása; 5. Egyéb kérdések.


3/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabályának az egyesület képviseletéről és az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról szóló szakaszai a következők szerint módosultak:
a) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, a b) pontban foglalt kivétellel.
b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az operatív alelnök és a gazdasági alelnök közül bármelyik kettő együttesen jogosult gyakorolni.


4/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják. Az alapszabály értelmében az egyesület székhelye: 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2.; az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj 4000 Ft, azaz négyezer forint, pártoló tagok részére ennek ötszöröse: 20 000 Ft, azaz húszezer forint, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig ennek fele: 2000 Ft, azaz kétezer forint.


5/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalapítását.


6/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a vezető tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.


7/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.


8/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület operatív alelnökének Mészöly Tamást (…) választotta meg.


9/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt (…) választotta meg.


10/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület két elnökségi tagjának Damokos Bencét (…) és Hanák Gábort (…) választotta meg.


11/2008. (IX. 27.) számú közgyűlési határozat
Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

A 2008. október 19-én tartott megismételt alakuló közgyűlés határozatai

12/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás. A megismételt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, valamint Hanák Gábor és Vadas Róbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Szabó Dávid és Vadas Róbert, a szavazatszámláló bizottság elnöke Barna Zsolt.


13/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Döntés az egyesület megalakításáról; 2. A végzés szerint kijavított alapszabály megismerése és elfogadása; 3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek újbóli megválasztása; 4. Döntés a tagdíj mértékéről; 5. Egyéb kérdések.


14/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.


15/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabálya a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60. 703/2008/1. ügyszámú ügyben hozott október 3-i keltezésű végzése (továbbiakban hiánypótló végzés) alapján a következők szerint módosult:
 1. A pártoló tagi forma megszűnik. Ezzel összefüggésben
  a) a 4. § (1) bekezdésében a „természetes és jogi személyek” helyére a „természetes személyek” került;
  b) a 4. § (1) bekezdése a következő mondattal egészült ki: „Az Egyesületnek csak rendes tagja lehet.”
  c) a 4. § (1) bekezdéséből törlésre került a tagi formákat ismertető mondat: „Az egyesületi tagság formái: a) rendes tagok, b) pártoló tagok, (a továbbiakban együtt: tagok).”
  d) a 4. § (2) bekezdésében a „természetes vagy jogi személy, aki illetve amely” helyére a „természetes személy, aki” került;
  e) a 4. § (2) bekezdéséből „A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.” mondat törlésre került;
  f) a 4. § (4) bekezdésében a „rendes tagjai” helyére „tagjai” került;
  g) a 4. § (4) bekezdéséből „Az Egyesület rendes tagja csak természetes személy lehet” mondat törlésre került;
  h) a 4. § (5) bekezdése törlésre került, emiatt a követő bekezdések számozása módosult;
  i) a 4. § (7) bekezdés d) pontja törlésre került, az e) pont ezzel együtt d) pontra módosult;
  j) az 5. § bevezetője a következőkre módosult: „Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.”
  k) az 5. § (1) bekezdésében a „rendes tagja” helyére „tagja” került;
  l) az 5. § (2) bekezdése törlésre került, emiatt a követő bekezdések számozása módosult;
  m) a 7. § (1) bekezdésében a „rendes tagot” helyére „tagot” került;
  n) a 7. § (6) és (7) bekezdésében, valamint a 11. § (6) bekezdésében a „jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok” valamint a „jelen lévő, szavazásra jogosult tagok” kifejezés „jelen lévő tagok”-ra módosult;
  o) a 12. § (2) bekezdésében „A rendes tag éves tagdíjának összege” helyére „Az éves tagdíj összege” került;
  p) a 12. § (2) bekezdéséből „A pártoló tag tagdíja a rendes tag mindenkori éves tagdíjának ötszöröse” törlésre került.
 2. A hiánypótló végzés 3. pontja értelmében a 6. § (3) bekezdése az egyesülési jogról szóló többször módosított 1989. évi II. tv. 8. § (1) bekezdése alapján a következőkre módosul: „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.”
 3. A hiánypótló végzés 4. pontja értelmében
  a) a 7. § (2) bekezdése kiegészült „A közgyűlés nyilvános.” mondattal, egyúttal a (8) bekezdésből ugyanez a mondat törlésre került;
  b) a 7. § (5) bekezdésének első mondata a „, de a vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik” mondatrésszel egészült ki;
  c) a 7. § (7) bekezdése „A vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik.” mondattal egészült ki;
  d) a 7. § (9) bekezdésének „Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat,” szakasza „A közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat,”-ra módosult.
 4. A hiánypótló végzés 5. pontja értelmében
  a) a 9. § (4) bekezdésének második mondata törlésre került;
  b) a 9. § (8) bekezdése a következő mondatokkal egészült ki: „Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a saját honlapján nyilvánosságra hozni. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról – saját költségére – másolatot készíthet.”
 5. A hiánypótló végzés 6. pontja értelmében a 11. § (1) bekezdése a következőkre módosult: „Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes, b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.”
 6. A 11. § (4) bekezdésének utolsó mondatában „megszavazott vezető tisztségviselő” helyére „jelölt vezető tisztségviselő” került.
 7. Az 5. § bevezetője (1) bekezdéssé vált, így a követő bekezdések számozása is módosult; a 8. § három elkülönülő bekezdése számozást kapott.
 8. Az alapszabály bevezetőjében és a 16. § (2) bekezdésében „alakuló közgyűlése” helyére „megismételt alakuló közgyűlése, továbbá a 16. § (2) bekezdésében és az alapszabály keltezésében „szeptember 27” helyére „október 19” került.
A Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyűlése az egyesület fentiek szerint módosított alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.


16/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.


17/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület operatív alelnökének Mészöly Tamást (…) választotta meg.


18/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt (…) választotta meg.


19/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület két elnökségi tagjának Damokos Bencét (…) és Hanák Gábort (…) választotta meg.


20/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
Az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyből diákoknak és nyugdíjasoknak 50% kedvezmény jár, így nekik 2000 Ft, azaz kétezer forint.


21/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A megismételt alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

A 2009. május 23-án tartott éves közgyűlés határozatai

1/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Barna Zsolt és Szabó Ákos ellenőrzi.


2/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A 2009. május 23-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. Éves beszámoló a 2008. évről; 2. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről; 3. Költségvetés a 2009. évre; 4. Az alapszabály módosítása; 5. Egyéb kérdések.


3/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2008-as évről szóló beszámolóját.


4/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2008-as évről szóló közhasznúsági jelentését.


5/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget arra, hogy 100 000 forintos (azaz százezer forintos) keret felett rendelkezzen az előre nem látható költségek fedezésére. A keret felhasználásáról az elnökség határozat alapján dönthet.


6/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget a Wikimedia Foundation, Inc. pályázatain esetlegesen elnyert cél szerinti támogatások elnökségi határozatok útján, a pályázatokban és az Alapszabályban foglaltak alapján történő felhasználására.


7/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta a 2009-es évre szóló költségvetést.


8/2009. (V. 23.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget a székhelymódosítással összefüggő ügyintézés folytatására, és az ezzel kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére.


9/2008. (X. 19.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület ösztönzi tagjait, hogy nevük, személyük a többi tag számára ismert és megismerhető legyen.

A 2010. május 29-én tartott éves közgyűlés határozatai

1/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás, a közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Hanák Gábor és Kiss Csongor ellenőrzi.


2/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A 2010. május 29-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. A 2009. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése; 2. Beszámoló a tavalyi és az idei pályázatokról; 3. A 2010. évi költségvetés tervezetének ismertetése; 4. Javaslatok és vita, majd szavazás a 2009. évi közhasznúsági beszámolóról és a 2010. évi költségvetésről; 5. Egyéb kérdések; 6. Ünnepélyes díjkiosztó (2009. évi képverseny, forrásolásos nyereményjáték, 2010. tavaszi karbantartó verseny).


3/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2009-es évről szóló beszámolóját.


4/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2009-es évről szóló közhasznúsági jelentését.


5/2010. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évre szóló költségvetési és munkatervét.

A 2010. november 13-án tartott éves közgyűlés határozatai

6/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Forgács Máté és Szabó Ákos ellenőrzi. A szavazatszámláló bizottság tagjai Seres Margit, Csicsmann Béla és Toplák József.


7/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A 2010. november 13-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Alapszabály-módosítás; 3. Tisztújítás és felügyelőbizottság-választás; 4. Folyamatban lévő projektek megbeszélése; 5. Egyéb kérdések.


8/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az alapszabályban az operatív alelnök elnevezés helyére mindenhol ügyvezető alelnök kerül.


9/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az Egyesület alapszabályának 16. § (3) bekezdése törlésre kerül.


10/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület székhelye az 1111 Budapest, Egry József utca 1. címre módosul. Ezzel összefüggésben az alapszabály 1. § (2) bekezdésében az „1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2.” helyére „1111 Budapest, Egry József utca 1.” kerül. A közgyűlés felkéri az egyesület elnökségét a székhelyváltoztatással kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésére.


11/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület alapszabályának 12. § (2) bekezdésében „Az alapítás évét követően ennek mértékét az elnökség határozza meg.” mondat helyére „Az alapítás évét követően a tagdíjat az elnökség határozza meg.” mondat kerül.


12/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottságának elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. Ezzel összefüggésben a felügyelőbizottság létrehozására vonatkozó alapszabály-módosító javaslat 10. § (3) bekezdésének első mondata után beszúrandó a „A felügyelőbizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet.” mondat.


13/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottsága háromtagú.


14/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület felügyelőbizottságot állít fel. Ezzel összefüggésben az alapszabály a következő pontokban módosul:
6. § (1) bekezdése helyett:
„Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. 2010. november 13-tól az Egyesületben felügyelőbizottság működik. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök, a két elnökségi tag, valamint a felügyelőbizottság elnöke és két tagja.”
6. § (2) bekezdés törlésre kerül;
6. § (3) bekezdésében „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki…” helyett „Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki…” kerül;
6. § (4) bekezdésében „A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki…” helyett „A közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki…” kerül;
A 9. § után új paragrafus lett beszúrva:
10. § Az Egyesület felügyelőbizottsága
(1) A felügyelőbizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel.
(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) A felügyelőbizottság 3 tagját kétéves időtartamra a közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottság elnöke és tagja egyesületen kívüli személy is lehet. A felügyelőbizottság elnökét a közgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják meg.
(4) A felügyelőbizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a felügyelőbizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke írásban közli.
(6) A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
(7) A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(8) Az elnökséget vagy a közgyűlést a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség illetve a közgyűlés összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
(9) Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(10) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az elnökség tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.”
A 10. § (4) bekezdés után két új bekezdés lett beszúrva:
(5) Az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke
a) irányítja az Egyesület felügyelőbizottságának munkáját,
b) ellátja az Egyesület felügyelőbizottságának képviseletét,
c) összehívja és levezeti a felügyelőbizottsági üléseket.
(6) Az Egyesület felügyelőbizottsági tagja
A felügyelőbizottság által meghatározott feladatokért felel.
11. § (4) bekezdése helyett:
„A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.”


15/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a 8/2010. (XI. 13.), 9/2010. (XI. 13.), 10/2010. (XI. 13.), 11/2010. (XI. 13.), 12/2010. (XI. 13.), 13/2010. (XI. 13.) és 14/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozatokkal módosított, egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadja.


16/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.


17/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület ügyvezető alelnökének Damokos Bencét (…) választotta meg.


18/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségi tagjának Hanák Gábort (…) és Tisza Gergőt (…) választotta meg.


19/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület felügyelőbizottsági tagjainak Szabó Ákost (…), Mészöly Tamást (…) és Hajdu Kálmánt (…) választotta meg.


20/2010. (XI. 13.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnöki tisztségének betöltéséig a jelenlegi gazdasági alelnököt, Zrínyi Dánielt (…) megbízott gazdasági alelnökként bízza meg a tisztség betöltésével.

A 2011. június 25-i közgyűlés határozatai

1/2011. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.


2/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.


3/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Seres Margit és Forgács Máté.


4/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Elnökségi beszámoló; 2. Közhasznúsági jelentés; 3. Gazdasági alelnökválasztás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Egyéb.


5/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló beszámolóját.


6/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadja az egyesület 2010-es évről szóló közhasznúsági jelentését.


7/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Forgács Máté és Seres Margit.


8/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület ügyvezető alelnökének Harza Tamásnét (…) választotta meg.


9/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.


10/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése elfogadja az egyesület 2011-es munkatervét.


11/2011. (VI. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése támogatja az egyesület részvételét a Wikimedia Foundationnel közös adománygyűjtésben és felhatalmazza az egyesület elnökét az adománygyűjtési szerződés aláírására.

A 2011. szeptember 25-i közgyűlés határozatai

12/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.


13/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence.


14/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Gyenes Orsolya és Tisza Gergő.


15/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Beszámoló; 2. 2012-es programterv és költségvetés; 3. Felügyelőbizottság-választás; 4. Alapszabály-módosítás; 5. Király István projektjavaslata; 6. Egyéb.


16/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja a 2011-es év harmadik negyedévéről szóló beszámolót.


17/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A 2012-es programtervben tudományos közeg bevonására elkülönített keret 30 000 Ft.


18/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület elkülönít 100 000 Ft-ot a 2012-es programtervében az esetlegesen megalapítandó Bokor József-emlékdíj költségeire.


19/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület elkülönít 300 000 Ft-ot a 2012-es programtervében a különböző rendezvényeken, kiállításokon való megjelenés költségeire.


20/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület 2012-es programtervében könyvelési költségekre elkülönített keret 300 000 Ft.


21/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
Az egyesület 2012-es programtervének fedezetéül a Wikimedia Foundationtől pályázaton igényelt összeg 10 500 000 Ft.


22/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elfogadja az egyesület 2012-es programtervét és költségvetését.


23/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felügyelőbizottságának tagjai Arnold Károly, Szabó Ákos és Dr. Szabó László.


24/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület székhelye az 1111 Budapest, Egry József utca 1. „E” épület 7. emelet 705. címre módosul, ezzel összhangban az alapszabály 1. § (2)-es pontja a következőre módosul: „Az Egyesület székhelye: 1111 Budapest, Egry József utca 1. E épület 7. emelet 705.”


25/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület alapszabályának 13. § (2) a) pontja helyére a következő új a) pont kerül:
„a) Az Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj összegét az elnökség határozza meg. Tartós munkanélküliség és hasonló szociális körülmény esetén az elnökség, egyedi elbírálás alapján, tagdíjkedvezményt állapíthat meg. A tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének időpontjában, azt követően az aktuális év április 15-éig kell készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára átutalással megfizetni.”


26/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület tagdíja a 2012-es évre 2000 Ft.


27/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapszabályt elfogadta.

Elnökségi határozatok

A 2008. december 2-án tartott elnökségi ülés határozatai

1/2008. (XII. 2.) számú elnökségi határozat
Az egyesület számlavezető banknak a CIB Bankot, azon belül a CIB Non-profit Classic nevű számláját választja. A számlához az egyesület egy CIB Kompakt Vállalati Kártyát igényel.


2/2008. (XII. 2.) számú elnökségi határozat
Az egyesület elfogadja és aláírja a Wikimedia Foundation 2008-as adománygyűjtési kampányára vonatkozó szerződési ajánlatát.

A 2009. február 23-án tartott elnökségi ülés határozatai

1/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Sz. P.-t és B. G.-t felvette tagjai közé.


2/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület elnöksége elfogadta az egyesület pénzkezelési szabályzatát.


3/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület meghirdeti három márciusban induló egyesületi programját, a szócikkíró versenyt, a képek versenyét és a költségtérítési pályázatot. Az ezekhez szükséges pénzügyi keretet az egyesület saját forrásból biztosítja, mely a szócikkíró verseny esetén 10 ezer, a képek versenye esetén 30 ezer, a költségtérítési program esetén 50 ezer forint pályázati időszakonként.


4/2009. (II. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia-társszervezetek 2009. április 3–5. közötti berlini találkozójára a Wikimédia Magyarország Egyesület két képviselőt delegál, a berlini éves MediaWiki-fejlesztői találkozón pedig a magyar közösség két tagjának segíti a részvételét. Az ehhez ideiglenesen szükséges forrást az egyesület biztosítja, az találkozókon való részvétellel összefüggő költségekre pedig saját forrásból összesen 50 ezer forintos keretet különít el.

A 2009. május 23-án tartott elnökségi ülés határozatai

5/2009. (V. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület B. P.-t, D. J.-t, D. A.-t és M. Á.-t felvette tagjai közé.

A 2009. július 30-án tartott elnökségi ülés határozatai

6/2009. (VII. 23.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Sz. A.-t, O. A.-t, V. A.-t, V. B., A. I.-t és G. Gy.-t felvette tagjai közé.

A 2010. január 15-én tartott elnökségi ülés határozatai

1/2010. (I. 15.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület M. G.-t felvette tagjai közé.

A 2010. május 29-én tartott elnökségi ülés határozatai

2/2010. (V. 29.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Cs. G.-t felvette tagjai közé.

A 2010. november 20-án tartott elnökségi ülés határozatai

3/2010. (XI. 20.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület S.M.-et, A. K.-t, K. A.-t, H. M.-et, és M. Á.-t felvette tagjai közé.


4/2010. (XI. 20.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a Globe Media Agency Kft.-t bízza meg 2008–2010-es beszámolókiadványának és az Üdvözlünk a Wikipédiában! oktatókiadvány kinyomtatására.


5/2010. (XI. 20.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a 2011. január 15-én tartandó „10 éves a Wikipédia” című konferenciáját az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében tartja.

A 2010. november 30-án tartott elnökségi ülés határozatai

6/2010. (XI. 30.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület az Albacomp Zrt.-t bízza meg az egyesületi eszközszerver leszállítására. Az elnökség megbízza és felhatalmazza az elnököt a megrendeléshez szükséges teendők elvégzésére.


7/2010. (XI. 30.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület részt kíván venni az Organizational Growth & Development Network című projektben.


8/2010. (XI. 30.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felhatalmazza az ügyvezető alelnököt az 4/2010. (XI. 20.) elnökségi határozat alapján kivitelezett nyomdai kiadványok átvételi elismervényének aláírására.

A 2011. január 5-én tartott elnökségi ülés határozatai

1/2011. (I. 5.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület a „10 éves a Wikipédia” konferencia sikeres lebonyolítása érdekében jóváhagyja tollak, dossziék legyártatását, a terembérlet és videózásra vonatkozó szerződés megkötését. Az elnökség megbízza és felhatalmazza az elnököt a megrendeléshez és szerződéskötéshez szükséges teendők elvégzésére


2/2011. (I. 5.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesülete a sikeres előadások tartása érdekében projektort és vetítővásznat szerez be, az egyesületi marketing fejlesztése érdekében újévi képeslapokat és egyesületi molinókat gyártat. A beszerzésekhez szükséges teendők elvégzésére az elnökség megbízza és felhatalmazza az elnököt.


3/2011. (I. 5.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület K. A. M-t, K. J. J-t, D. Sz. M-t, P. L-t, és B. B-t felvette tagjai közé.

A 2011. április 4-én tartott elnökségi ülés határozatai

4/2011. (IV. 4.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület H. T-t, K. I.-t, M. D.-t felvette tagjai közé.


5/2011. (IV. 4.) számú határozat
Az elnökség a Wikimedia Foundationnel kötött adománygyűjtési szerződés alapján jóváhagyja USD 11 210,66 WMF részére történő átutalását az általuk kiállított számla ellenében.


6/2011. (IV. 4.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület bérleti szerződést köt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel az Egry József u. E épület 7. emelet 705. számú helységére.


7/2011. (IV. 4.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület bruttó 250 000 Ft keretben projektorbeszerzés mellett dönt.

A 2011. június 25-én tartott elektronikus szavazás határozatai

8/2011. (VI. 25.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület L. Gy-t, R. D-t, és Sz. L-t felvette tagjai közé.

A 2011. augusztus 29-én tartott elnökségi ülés határozatai

9/2011. (VIII. 29.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület H. V-t és S. Á-t felvette tagjai közé.

A 2012. január 25-én tartott elnökségi ülés határozatai

1/2012. (I. 25.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország L. J.-t, P. G.-t és Z. L.-t felvette tagjai közé.

A 2012. március 18. és 26. között tartott elektronikus szavazás határozatai

2/2012. (III. 26.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület V. B.-t felvete tagjai közé.

A 2012. május 16-án tartott elektronikus szavazás határozatai

3/2012. (V. 16.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület O. B.-t felvete tagjai közé.
4/2012. (V. 16.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület K. J. J.-t és T. D.-t törölte az egyesületi tagnyilvántartásból.

A 2012. szeptember 7. és 14. között tartott elektronikus szavazás határozatai

5/2012. (IX. 14.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület €1000, azaz egyezer euró támogatást biztosít a Belgrádba megszervezett közép-európai wikitalálkozó utazási költségei támogatására a Викимедија Србије (Wikimedia Serbia) számára. A támogatás összhangban van az egyesület 22/2011. (IX. 25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2012. évi költségvetésével és alapszabályának 3. § (1) c) pontjával.

A 2013. február 7-én tartott 1. elektronikus szavazás határozata.

1/2013. (II.7.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felveszi O.A-t az egyesület tagjai közé.

A 2013. február 7-én tartott 2. elektronikus szavazás határozata.

2/2013. (II. 7.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület kibérli egy éves időtartamra (2013. március-2014. Március) a 1075 Budapest, Madách tér 3-4. III. emelet 4. szám alatt található iroda helyiséget.

A 2013. február 12-én tartott elektronikus szavazás határozata.

3/2013 (II. 12.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület felvette Tóth Andreát irodavezetőnek főállású alkalmazotti munkaviszonyba.

A 2013. február 21-én tartott elektronikus szavazás határozata.

4/2013. (II.21.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület delegálja Viczián Balázs ügyvezető alelnököt, Hajdú Kálmán egyesületi tagot és Tóth Andrea irodavezetőt a 2013. április 18-21-ig tartó Wikimédia Konferenciára.

A 2013. április 5-én tartott elnökségi ülés határozatai

5/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület delegálja Mészöly Tamás egyesületi tagot a 2013. április 12-14-ig tartó GLAM Wiki Konferenciára.
6/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület delegálja Mészöly Tamás egyesületi tagot a 2013. augusztus 7-11-ig tartó Wikimania HongKong eseményre a következő személyeket: Baksa Tímea, Gyenes Orsolya, Mészöly Tamás, Tisza Gergő, Viczián Balázs
7/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület hivatalos székhelye a 1111 Budapest, Egry József u. 1. E. épület VII. emelet 705. marad.
8/2013. (IV. 5.) számú elnökségi határozat
A nyertes pályázat, Monostorapáti elfogadása, támogatása.
9/2013. (IV. 05.) számú elnökségi határozat
A Wikimédia Magyarország K.A-t felvette tagjai közé.