Közgyűlés – 2009. május 23.

Innen: Wikimédia Magyarország
A lap korábbi változatát látod, amilyen Tgr (vitalap | szerkesztései) 2012. február 10., 21:28-kor történt szerkesztése után volt. (Wikipedia python library)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2009. május 23-án 11 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület

éves rendes közgyűlésén, az 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. szám alatt.


Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 15 fő.

Mészöly Tamás, az éves közgyűlés szervezője köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a közgyűlés határozatképességéhez szükséges 50% + 1 fő jelen van, így a közgyűlés megkezdhető. A továbbiakban javasolta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence, a jegyzőkönyv-hitelesítők pedig Barna Zsolt és Szabó Ákos legyenek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

1/2009. (V. 23.) számú határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, hitelességét Barna Zsolt és Szabó Ákos ellenőrzi.

Mészöly Tamás operatív alelnök ezután javaslatot tett a közgyűlés napirendjére:

  1. Éves beszámoló a 2008. évről;
  2. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről;
  3. Költségvetés a 2009. évre;
  4. Az alapszabály módosítása;
  5. Egyéb kérdések.

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

2/2009. (V. 23.) számú határozat
A 2009. május 23-i közgyűlés napirendje a következő napirendi pontokból áll: 1. Éves beszámoló a 2008. évről; 2. Közhasznúsági jelentés a 2008. évről; 3. Költségvetés a 2009. évre; 4. Az alapszabály módosítása; 5. Egyéb kérdések.

Éves beszámoló a 2008. évről

Mészöly Tamás operatív alelnök ismertette az Egyesület – a közgyűlést megelőzően az egyesületi tagoknak elküldött – 2008. évről szóló beszámolóját, és értékelte a 2008. évet. A beszámolóval és értékeléssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

3/2009. (V. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2008-as évről szóló beszámolóját.

Az elfogadott beszámoló e jegyzőkönyv mellékletében található.

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről

Mészöly Tamás ismertette az Egyesület – a közgyűlést megelőzően az egyesületi tagoknak elküldött – 2008. évről szóló közhasznúsági jelentését, ezen belül részletesen ismertette a számviteli beszámoló egyes tételeit, a 2008. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót és az egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységét. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

4/2009. (V. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2008-as évről szóló közhasznúsági jelentését.

Az elfogadott közhasznúsági jelentés e jegyzőkönyv mellékletében található.

Költségvetés a 2009. évre

Mészöly Tamás operatív alelnök bemutatta a költségvetés-tervezetet, részletesen ismertetve az egyes tételeket és azok tartalmát. Elmondta azt is, hogy a költségvetési tételek összege jelentős bizonytalanságot hordoz mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A tervezet ismertetése után Damokos Bence elnökségi tag tájékoztatta a jelenlévőket a Wikimedia Foundation, Inc. felé benyújtott egyesületi pályázatokról. (Gy. Orsolya Virág 12:35-kor elhagyta a termet, így a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok száma 14-re csökkent.) A költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságok miatt Mészöly Tamás a költségvetés tervezetéhez két módosító javaslatot nyújtott be. Az első egy 100 ezer forintos elnökségi keret biztosítása, mellyel elnökségi határozat segítségével kezelhetőek előre nem látható kiadások. A másik a Wikimedia Foundationnak benyújtott pályázatokon esetlegesen elnyert, cél szerinti támogatások felhasználását szintén az elnökség hatáskörébe utalná, természetesen az elnyert cél szerinti felhasználással kapcsolatosan. A kérdés megbeszélése után további módosító javaslat nem érkezett. Ezt követően a közgyűlés 13 támogató szavazattal, egy tartózkodás mellett, nyílt szavazáson a következő határozatot fogadta el:

5/2009. (V. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget arra, hogy 100 000 forintos (azaz százezer forintos) keret felett rendelkezzen az előre nem látható költségek fedezésére. A keret felhasználásáról az elnökség határozat alapján dönthet.

A második módosító javaslattal kapcsolatban a közgyűlés a jelenlévők egyhangú támogatásával, nyílt szavazással a következő határozatot fogadta el:

6/2009. (V. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget a Wikimedia Foundation, Inc. pályázatain esetlegesen elnyert cél szerinti támogatások elnökségi határozatok útján, a pályázatokban és az Alapszabályban foglaltak alapján történő felhasználására.

(Gy. Orsolya Virág 12:43-kor visszatért a terembe, így a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok száma 15-re nőtt.)

A 2009. évre vonatkozó költségvetéshez további módosító javaslat, észrevétel nem érkezett, így az 5/2009. (V. 23.) és a 6/2009. (V. 23.) számú határozatokkal módosított költségvetés-tervezetről a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással a következő döntést hozta:

7/2009. (V. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta a 2009-es évre szóló költségvetést.

Az elfogadott költségvetés e jegyzőkönyv mellékletében található.

Az alapszabály módosítása

Mészöly Tamás operatív alelnök ismertette az egyesületi székhely módosítására tett eddigi lépéseket, a módosítás jelenlegi állapotát, és a szükséges további lépéseket. Ismertette azt is, hogy az előzetes tervezettel szemben az ügy jelenlegi állapotában az alapszabály módosítása még nem időszerű. A kérdések megbeszélése után javaslatára a közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

8/2009. (V. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése felhatalmazza az elnökséget a székhelymódosítással összefüggő ügyintézés folytatására, és az ezzel kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére.

Egyéb kérdések

A közgyűlés megvitatta a tagok adatvédelmének és adatainak nyilvánosságának kérdését. Több tag álláspontjának megismerése után 14 támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a közgyűlés a következő határozatot hozta:

9/2008. (X. 19.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület ösztönzi tagjait, hogy nevük, személyük a többi tag számára ismert és megismerhető legyen.

Mészöly Tamás operatív alelnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 13 óra 27 perckor berekesztette.


Kmf.


………………………………… …………………………………
Gervai Péter Damokos Bence
elnök jegyzőkönyvvezető
………………………………… …………………………………
Barna Zsolt Szabó Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő