Megismételt alakuló közgyűlés jegyzőkönyve

Innen: Wikimédia Magyarország
A lap korábbi változatát látod, amilyen Tgr (vitalap | szerkesztései) 2012. február 10., 20:15-kor történt szerkesztése után volt. (Wikipedia python library)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület

megismételt alakuló közgyűlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt.


Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő, a szeptember 27-i alakuló közgyűlésen megjelent alapító tagokkal megegyező 20 fő.

Mészöly Tamás, a megismételt alakuló közgyűlés szervezője köszöntötte a megjelenteket, majd jelentkezett a közgyűlés levezető elnökének. Javasolta, hogy a megismételt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Damokos Bence, jegyzőkönyv-hitelesítők Hanák Gábor és Vadas Róbert, a szavazatszámláló bizottság tagjai Vadas Róbert és Szabó Dávid, a szavazatszámláló bizottság elnöke pedig Barna Zsolt legyenek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

12/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés levezető elnöke Mészöly Tamás. A megismételt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét Damokos Bence vezeti, valamint Hanák Gábor és Vadas Róbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Szabó Dávid és Vadas Róbert, a szavazatszámláló bizottság elnöke Barna Zsolt.

Mészöly Tamás levezető elnök ezután javaslatot tett a közgyűlés napirendjére:

 1. Döntés az egyesület megalakításáról
 2. A végzés szerint kijavított alapszabály megismerése és elfogadása
 3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek újbóli megválasztása
 4. Döntés a tagdíj mértékéről
 5. Egyéb kérdések

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

13/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés napirendje a következő pontokból áll: 1. Döntés az egyesület megalakításáról; 2. A végzés szerint kijavított alapszabály megismerése és elfogadása; 3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek újbóli megválasztása; 4. Döntés a tagdíj mértékéről; 5. Egyéb kérdések.

1. Döntés az egyesület megalakításáról

Mészöly Tamás levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy döntsenek a Wikimédia Magyarország Egyesület megalapításáról. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

14/2008. (X. 19.) számú határozat
A jelenlévők egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

2. A végzés szerint kijavított alapszabály megismerése és elfogadása

Mészöly Tamás ismertette a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétel iránti kérelemre küldött hiánypótló végzését, valamint a végzés szerint kijavított és előzőleg elérhetővé tett alapszabály-tervezetet. Ismertette, hogy – mivel az eredetileg elképzelt formában nem megvalósítható – a kijavított alapszabály a megismételt közgyűlést megelőző egyeztetéseknek alapján a bíróság pártoló tagi formára vonatkozó kifogását oly módon elégíti ki, hogy a pártoló tagi formát teljes egészében törli. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban állásfoglalást kért a Fővárosi Bíróság Információs Szolgálatának jogászától. Az állásfoglalás szerint a módosítás megfelelő, kielégíti a hiánypótló végzés előírását és a hiánypótlás keretében ez a változtatás megtehető. A módosítások és a kijavított alapszabály-tervezet megbeszélése után az alapszabállyal kapcsolatban további kérdés vagy módosító javaslat nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyről a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással következő határozatot hozták:

15/2008. (X. 19.) számú határozat
Az egyesület alapszabálya a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60. 703/2008/1. ügyszámú ügyben hozott október 3-i keltezésű végzése (továbbiakban hiánypótló végzés) alapján a következők szerint módosult:
 1. A pártoló tagi forma megszűnik. Ezzel összefüggésben
  a) a 4. § (1) bekezdésében a „természetes és jogi személyek” helyére a „természetes személyek” került;
  b) a 4. § (1) bekezdése a következő mondattal egészült ki: „Az Egyesületnek csak rendes tagja lehet.”
  c) a 4. § (1) bekezdéséből törlésre került a tagi formákat ismertető mondat: „Az egyesületi tagság formái: a) rendes tagok, b) pártoló tagok, (a továbbiakban együtt: tagok).”
  d) a 4. § (2) bekezdésében a „természetes vagy jogi személy, aki illetve amely” helyére a „természetes személy, aki” került;
  e) a 4. § (2) bekezdéséből „A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.” mondat törlésre került;
  f) a 4. § (4) bekezdésében a „rendes tagjai” helyére „tagjai” került;
  g) a 4. § (4) bekezdéséből „Az Egyesület rendes tagja csak természetes személy lehet” mondat törlésre került;
  h) a 4. § (5) bekezdése törlésre került, emiatt a követő bekezdések számozása módosult;
  i) a 4. § (7) bekezdés d) pontja törlésre került, az e) pont ezzel együtt d) pontra módosult;
  j) az 5. § bevezetője a következőkre módosult: „Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.”
  k) az 5. § (1) bekezdésében a „rendes tagja” helyére „tagja” került;
  l) az 5. § (2) bekezdése törlésre került, emiatt a követő bekezdések számozása módosult;
  m) a 7. § (1) bekezdésében a „rendes tagot” helyére „tagot” került;
  n) a 7. § (6) és (7) bekezdésében, valamint a 11. § (6) bekezdésében a „jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok” valamint a „jelen lévő, szavazásra jogosult tagok” kifejezés „jelen lévő tagok”-ra módosult;
  o) a 12. § (2) bekezdésében „A rendes tag éves tagdíjának összege” helyére „Az éves tagdíj összege” került;
  p) a 12. § (2) bekezdéséből „A pártoló tag tagdíja a rendes tag mindenkori éves tagdíjának ötszöröse” törlésre került.
 2. A hiánypótló végzés 3. pontja értelmében a 6. § (3) bekezdése az egyesülési jogról szóló többször módosított 1989. évi II. tv. 8. § (1) bekezdése alapján a következőkre módosul: „Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.”
 3. A hiánypótló végzés 4. pontja értelmében
  a) a 7. § (2) bekezdése kiegészült „A közgyűlés nyilvános.” mondattal, egyúttal a (8) bekezdésből ugyanez a mondat törlésre került;
  b) a 7. § (5) bekezdésének első mondata a „, de a vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik” mondatrésszel egészült ki;
  c) a 7. § (7) bekezdése „A vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik.” mondattal egészült ki;
  d) a 7. § (9) bekezdésének „Amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat,” szakasza „A közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat,”-ra módosult.
 4. A hiánypótló végzés 5. pontja értelmében
  a) a 9. § (4) bekezdésének második mondata törlésre került;
  b) a 9. § (8) bekezdése a következő mondatokkal egészült ki: „Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a saját honlapján nyilvánosságra hozni. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról – saját költségére – másolatot készíthet.”
 5. A hiánypótló végzés 6. pontja értelmében a 11. § (1) bekezdése a következőkre módosult: „Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes, b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.”
 6. A 11. § (4) bekezdésének utolsó mondatában „megszavazott vezető tisztségviselő” helyére „jelölt vezető tisztségviselő” került.
 7. Az 5. § bevezetője (1) bekezdéssé vált, így a követő bekezdések számozása is módosult; a 8. § három elkülönülő bekezdése számozást kapott.
 8. Az alapszabály bevezetőjében és a 16. § (2) bekezdésében „alakuló közgyűlése” helyére „megismételt alakuló közgyűlése, továbbá a 16. § (2) bekezdésében és az alapszabály keltezésében „szeptember 27” helyére „október 19” került.
A Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyűlése az egyesület fentiek szerint módosított alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.

3. Az egyesület vezető tisztségviselőinek újbóli megválasztása

A levezető elnök ismertette, hogy az egyesület alapszabálya értelmében titkos szavazással öt vezető tisztségviselő (az elnök, az operatív alelnök, a gazdasági alelnök és a két elnökségi tag) megválasztására fog sor kerülni.

Ezután Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület elnökének személyéről, egyúttal az egyesület elnökének Gervai Pétert javasolta, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az elnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Gervai Péter röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Mészöly Tamás levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 19 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül a közgyűlés a következő határozatot hozta:

16/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökének Gervai Pétert (…) választotta meg.

Ezt követően Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület operatív alelnökének személyéről, egyúttal jelentkezett a tisztségre, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az operatív alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Mészöly Tamás röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután Mészöly Tamás levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 19 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül a közgyűlés a következő határozatot hozta:

17/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület operatív alelnökének Mészöly Tamást (…) választotta meg.

Mészöly Tamás levezető elnök következőkben javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület gazdasági alelnökének személyéről, egyúttal az egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt javasolta, majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután a gazdasági alelnöki tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Zrínyi Dániel röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása alapján megállapította, hogy 19 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül a közgyűlés a következő határozatot hozta:

18/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület gazdasági alelnökének Zrínyi Dánielt (…) választotta meg.

Ezután Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés határozzon az egyesület két elnökségi tagjának személyéről, egyúttal elnökségi tagnak jelölte Damokos Bencét és Hanák Gábort is. Miután az elnökségi tag tisztségre mást nem jelöltek és nem is jelentkezett, Hanák Gábor és Damokos Bence is bemutatkozott a közgyűlés előtt, majd nyilatkoztak, miszerint megválasztásuk esetén a tisztséget vállalják és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn velük szemben. A levezető elnök ezután szavazásra bocsátotta a kérdést, melyben a két jelölt tisztségviselő nem vehetett részt. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után megállapította, hogy Damokos Bencére 18 igen, 0 tartózkodó és 0 nem, Hanák Gáborra 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazat érkezett. A levezető elnök ismertette, hogy mindkét jelölt esetén teljesül, hogy a jelenlévők 50%-a + 1 szavazatot megszerezték, így a szavazás eredménye alapján a közgyűlés a következő határozatot hozta:

19/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés a Wikimédia Magyarország Egyesület két elnökségi tagjának Damokos Bencét (…) és Hanák Gábort (…) választotta meg.

4. Döntés a tagdíj mértékéről

Mészöly Tamás levezető elnök ismertette, miszerint a következő napirendi pontban a tagdíjak mértékéről kell határoznia a közgyűlésnek. Mészöly Tamás az előzőleg megbeszéltek alapján a 4000 Ft-os tagdíjat javasolta 50%-os kedvezménnyel a diák és nyugdíjas tagok részére. A kérdéssel kapcsolatban további megjegyzés vagy kérdés nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

20/2008. (X. 19.) számú határozat
Az egyesületi tagok által az alapítás évében fizetendő tagdíj 4000 Ft, azaz négyezer forint, melyből diákoknak és nyugdíjasoknak 50% kedvezmény jár, így nekik 2000 Ft, azaz kétezer forint.

5. Egyéb kérdések

Mészöly Tamás levezető elnök javasolta, hogy a megismételt alakuló közgyűlés határozzon arról, hogy az egyesület elnökét felhatalmazza, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál. Javaslat, észrevétel nem érkezett, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással a következő határozatot hozták:

21/2008. (X. 19.) számú határozat
A megismételt alakuló közgyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével és közhasznúvá minősítésével kapcsolatos ügyben eljárjon a különböző hatóságoknál.

Mészöly Tamás levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a megismételt alakuló közgyűlést 15 óra 35 perckor berekesztette.