Módosítások

Az egyesület alapszabálya

3 108 bájt hozzáadva, 2017. január 26., 22:48
2014. november 29-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a bíráság által 2015. április 24-én jogerőssé tett alapszabály
</div>
A Wikimédia Magyarország Egyesület (továbbiakban Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 19892011. évi IICLXXV. törvény 12. § (1) bekezdése, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 19592013. évi IVV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az Egyesület az alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
=== I. Általános rendelkezések ===
Az Egyesület tevékenységét a ''Wikimedia Magyarország'' és a ''Wikimédia Magyarország'' néven is folytatja.
 
Az Egyesület honlapja: www.wikimedia.hu
(2) Az Egyesület székhelye: ''1111 Budapest, Egry József utca 1. „E” épület 7. emelet 705.''
==== 2. § Az Egyesület célja ====
(1) Az Egyesület célja az emberi tudás összegyűjtésének, rendszerezésének és terjesztésének támogatása, valamint az ahhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetőségének biztosításaa tudományos kutatás szabadságának biztosítása érdekében. A tudományos kutatás szabadságának biztosítása az Alaptörvény X. cikk (1) bekezdése értelmében állami feladat. (2) Az Egyesület a tudás terjesztését a szabad tartalom révén igyekszik elérni, célja az ilyen tartalmak létrehozásának és terjesztésének, valamint az ezt segítő jogi, gazdasági és műszaki környezet kialakításának népszerűsítése és támogatása útján a kulturális örökség védelme. (Szabad tartalom alatt a [http://freedomdefined.org/Definition/Hu Definition of Free Cultural Works 1.0]-ás változatával összhangban azokat a műveket értjük, amelyeknek a használata, tanulmányozása, terjesztése és módosítása bárki számára megengedett.) A kulturális örökség védelme az Alaptörvény P) cikkének (1) bekezdése értelmében az állam feladata.
(23) Az Egyesület a tudás terjesztését a szabad tartalom révén igyekszik elérni, célja összegyűjtését és rendszerezését az ilyen tartalmak létrehozásának tartalmat előállító önszerveződő közösségek, mindenekelőtt a Wikipédia és terjesztésének, valamint az ezt segítő jogia Wikimedia Foundation, gazdasági és műszaki környezet kialakításának népszerűsítése és támogatásaInc. (Szabad tartalom alatt a [http://freedomdefined.org/Definition/Hu Definition of Free Cultural Works 1.0]-ás változatával összhangban azokat a műveket értjüktovábbiakban WMF – az Amerikai Egyesült Államokban, amelyeknek a használata, tanulmányozása, terjesztése és módosítása bárki számára megengedettFloridában bejegyzett nonprofit szervezet) egyéb projektjei révén igyekszik elérni.)
(34) Az Egyesület elsősorban a magyar nyelvű, vagy idegen nyelvű, de magyar vonatkozású szabad tartalom összegyűjtését és rendszerezését az ilyen tartalmat előállító önszerveződő közösségektartalmak létrehozását, mindenekelőtt a Wikipédia és a Wikimedia Foundationterjesztését támogatja, Inc. (továbbiakban WMF – az Amerikai Egyesült Államokbande együttműködhet olyan szervezetekkel, Floridában bejegyzett nonprofit szervezet) egyéb projektjei révén igyekszik elérniamelyek célkitűzései hasonlóak, célja elsősorban ezen közösségek tevékenységének támogatásade más nyelvre irányulnak.
==== 3. § Az Egyesület a 2.§-ban írt közfeladatok ellátása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi ====(41) Az Egyesület elsősorban tevékenysége::a magyar nyelvű) Közreműködik szabadon szerkeszthető és szabad tartalmú tudásgyűjtemények létrehozásában, vagy idegen nyelvűfejlesztésében, de magyar vonatkozású az ezeket létrehozó és fejlesztő önkéntes közösségek támogatásában (2§(1)).:b) Tájékoztatás és kampányok útján támogatja a tudásgyűjtemények szabad tartalmakat támogatjalicenc alatti terjesztését (2§(1)).:c) Előadások, konferenciák, táborok, de együttműködhet olyan szervezetekkelképzések és egyéb programok szervezésével segíti a szabad tartalmú projektek önkéntes közreműködőit, amelyek célkitűzései hasonlóakösztönzi és képzi a közreműködni szándékozókat. (2§(1)).:d) Oktatással és a tartalom szerkesztésének segítésével támogatja a világörökség, de a magyar nemzeti kulturális és tudományos örökség szabad tartalomként történő magyar- és idegen nyelvű bemutatását. (2§(2)).:e) Tájékoztatással elősegíti a korlátozottan elérhető szabad tartalmú művekhez való szélesebb körű hozzáférés létrejöttét (2§(1)).:f) A jogtulajdonosok tájékoztatása útján a nem szabad tartalmak szabad licenc alatti közzétételének támogatása. (2§(1)):g) Az Egyesület céljainak megfelelő együttműködés más nyelvre irányulnakszervezetekkel.(2§(1)-(2))
(52) Az Egyesület által végzendő , céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenység a Civil tv. 7. § (3) bekezdése alapján::vagy a) tudományos létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység, kutatás;:b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;:c) kulturális tevékenység;:d) kulturális örökség megóvásamegvalósítását nem veszélyeztetve végez.
==== 3. § Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége ====(1) Az Egyesület tevékenysége::a) Szabadon szerkeszthető és szabad tartalmú tudásgyűjtemények létrehozásának, fenntartásának és fejlesztésének támogatása a WMF által üzemeltetett projektekre koncentrálva.:b) A WMF-projektek tartalmának szabad licenc alatti terjesztésének támogatása.:c) A WMF-projektek önkéntes közreműködőinek segítéseegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közreműködni szándékozók ösztönzése és képzése.:d) A világörökség és a magyar kulturális örökség szabad tartalomként történő magyar- és idegen nyelvű bemutatásának elősegítése. :e) Korlátozottan hozzáférhető szabad tartalmú művekhez való szélesebb körű hozzáférés támogatása.:f) Nem szabad tartalmak szabad licenc alatti közzétételének támogatása.:g) Az Egyesület céljainak megfelelő együttműködés más szervezetekkel.:h) Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület végezhet egyéb tevékenységeket is, mint:::papír és elektronikus kiadványok (könyv, DVD, tájékoztató füzet, egyéb kiadványok) megjelentetése, terjesztése;:::információfeldolgozás és -szolgáltatás;:::promóciós tárgyak értékesítése;:::előadások, konferenciák, táborok és egyéb rendezvények szervezése, ezeken való részvétellétesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(2) Az Egyesületegyesület nem zárja ki, céljai megvalósítása és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet hogy tevékenységében tagjain kívül más is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használhatja felrészt vehessen.
(3) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
(4) Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményének mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
(5) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kapfogad el.
=== II. Az egyesületi tagságra vonatkozó rendelkezések ===
(1) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes személyek, akik az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesületnek csak rendes tagja lehet.
(2) Az Egyesületbe felvételt nyerhet – állampolgárságra való tekintet nélkül – az a természetes személy, aki az alapszabályt a benne foglalt célokkal együtt elfogadja , és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja. A felvételi kérelmet írásban, az Egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A jelöltnek a felvételi kérelemben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és elfogadja, és hogy a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja.
(3) A tag felvételére vonatkozó döntés az elnökség hatáskörébe tartozik, az elnökség a jelölt kérelme alapján határozattal dönt. A tagsági jogviszony a kérelem elnökség által történő elfogadásával, az elfogadás időpontjában jön létre.
:d) az Egyesület megszűnésével.
(7) Kilépési szándékát a tag az elnökség részére írásban tett nyilatkozatával jelentheti be. Ebben az esetben a tagsági jogviszony a bejelentés elnökséghez érkezésének időpontjában szűnik meg.
(8) Az elnökség, tagjai legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki az egyesületi tagságból eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben esedékes tagdíjat a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést tartalmazó írásbeli felszólításra sem fizeti be; illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a közgyűléshez fellebbezhet, a fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot az érintett tag részére a taggal közölni tagnyilvántartás szerinti címére tértivevényes formában el kellküldeni.
====5. § Tagsági jogok és kötelezettségek====
(1) Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
=== III. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok ===
==== 6. § ====
(1) Az Egyesület legfőbb szerve Határozat meghozatalakor az egyesület egyik döntéshozó szervében sem szavazhat az,:a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;:b) akivel a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. 2011. június 25-től az Egyesületben felügyelőbizottság működik. Az Egyesület vezető tisztségviselőihatározat szerint szerződést kell kötni;: az elnök, az ügyvezető alelnök, c) aki ellen a gazdasági alelnök, határozat alapján pert kell indítani;:d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a két elnökségi tagdöntésben, valamint aki a felügyelőbizottság elnöke és két jogi személynek nem tagjavagy alapítója;:e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy:f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(2) Az Egyesület egyesületben vezető tisztségviselője tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, aki akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A felügyelőbizottság tagja az a közügyek gyakorlásától nincs eltiltvanagykorú személy lehet, és:akinek cselekvőképességét a) magyar állampolgártevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,:b) akivel szemben a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezikhozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. Nem lehet vezető tisztségviselő az, vagy:c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alá tartozikalatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezikakit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(3)A Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség és a látja el. 2011. június 25-től az Egyesületben felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozóműködik. Az Egyesület vezető tisztségviselői: a házastárs, az egyeneságbeli rokonelnök, az örökbefogadottügyvezető alelnök, a mostoha- és gazdasági alelnök, a nevelt gyermek, az örökbefogadó-két elnökségi tag, valamint a mostoha- és a nevelőszülő felügyelőbizottság elnöke és a testvér), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy:b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatáskét tagja.
(4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
:a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,:b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,:c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,:d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
==== 7. § A közgyűlés ====
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A gyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az elnökség határozata alapján a közgyűlés máskor is összehívható. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada az összehívás okának és céljának megjelölésével írásban kéri, valamint ha a bíróság elrendeli. A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye szerinti településen meghatározott, arra alkalmas helyiség, lehetőség szerint az egyesület székhelye. (2) A közgyűlést az elnök vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök írásban hívja össze. A tagoknak az ülésről a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal értesítést kell küldeni, és abban a helyet, az időpontot, a napirendet, továbbá a határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlés helyét és dátumát is meg kell jelölni. A tagok a meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kezdeményezhetik, hogy az elnökség a közgyűlés napirendi pontjait egészítse ki, módosítsa az indokolt javaslatuk szerinti napirendi pont(okk)al. A napirend kiegészítés jóváhagyásáról az elnökség soron kívül (3 napon belül) dönt. A kérelem elutasítása vagy a döntés elmaradása esetén a napirend kiegészítéséről a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően, külön nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlést az a személy nyitja meg, aki a közgyűlést összehívta, majd javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására (továbbiakban együtt: a közgyűlés tisztségviselői). A közgyűlés tisztségviselőit a közgyűlés a jelenlévő tagok közül választja, a jelenlévők többségének nyílt szavazásával. A közgyűlésen az a tag szavazhat, aki annak megnyitásakor jelen volt.
(2) A közgyűlést az elnök vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök írásban hívja összeközgyűlésről jegyzőkönyv készül. A tagoknak az ülésről jegyzőkönyvet a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal értesítést jegyzőkönyvvezető vezeti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell küldeni: a közgyűlés megnyitásának időpontját, és abban a helyetjelenlévő tagok számát, az időpontota tényt, hogy a napirendetközgyűlés határozatképes, vagy határozatképtelen, továbbá a határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlés helyét napirendi pontjait, a közgyűlésen hozott valamennyi határozatot, azok megszavazásának módját, és dátumát is meg kell jelölniarányát, az elvetett határozatokat, azokról való döntés módját és arányát. A jegyzőkönyvet a két jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesíti. A közgyűlés nyilvánosjegyzőkönyv-hitelesítőkön kívül a jegyzőkönyvet aláírja továbbá a levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető is.
(3) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak 50%-a + 1 fő tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 30 napon belüli időpontra változatlan napirendi pontokkal új közgyűlést kell kitűzni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és erre a tagok figyelmét az értesítésben előre fel kell hívni. A közgyűlésen az elnök, vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök elnököl (levezető elnök).
(4) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
:b) az éves költségvetés elfogadása,
:c) az éves beszámoló jóváhagyása,
:d) a közhasznúsági jelentés melléklet jóváhagyása,
:e) az egyesületi tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása,
:f) az elnök és más vezető tisztségviselők megválasztása,
:g) az elnök és más vezető tisztségviselők visszahívása,
:h) a Egyesület feloszlásának , vagy más társadalmi szervezettel egyesülettel történő egyesülésének kimondása,.
:i) az elnökség ajánlása alapján döntéshozatal más szervezetekbe való belépésről,
:j) a tisztségviselők díjazásának és költségtérítésének megállapítása,
:k) mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
(5) Egy tagnak egy szavazata van. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással , kézfeltartás útján hozza, de a vezető tisztségviselők választása titkos szavazással , szavazólapon történik. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés a levezető elnök vagy a jelen lévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a közgyűlés levezető elnökének szava dönt; titkos javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazáskor a közgyűlés határozata alapján a szavazás egy alkalommal megismételhető, ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(6) A Közgyűlés határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), c), d), f), g) és h) pontot. Az a), c), d), g) és h) pont esetén a jelen lévő tagok legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges. Az a) pont esetén a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel, a h) pont esetén pedig a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntéskor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(7) Az elnök és más vezető tisztségviselők megválasztásához a jelen lévő tagok több mint 50%-a + 1 ának támogató szavazata szükséges. Amennyiben egyetlen jelölt sem éri el a szükséges szavazatszámot, újabb fordulót kell tartani, melyben csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Ha a szavazás így is sikertelen lesz, a kérdés eldöntésére 30 napon belüli időpontra új közgyűlést kell összehívni. Tisztségviselők választására és visszahívására vonatkozó döntésnél a választott , illetve visszahívott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. A vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik.
(8) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenniAz egyesület határozatait székhelyén azok meghozatalától számított 8 napon belül jegyzőkönyvben rögzített időpontban, melyet a közgyűlés által megválasztott két tag aláírásával hitelesíttagok elől nem elzárt, jól látható helyen 1 évre kifüggeszti, valamint 8 napon belül honlapján kihirdeti.
(9) A közgyűlés üléseiről és az elnökség döntéseiről minden esetben jegyzőkönyvet és nyilvántartást kell készíteni, melyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve, évenként sorszámozva az Egyesület iratai között meg kell őrizni. Folyamatos kezelését az ügyvezető alelnök látja el. A közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
==== 8. § Közhasznú tevékenységre vonatkozó külön rendelkezések ====
(1) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést mellékletet készíteni. A közhasznúsági jelentés melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés melléklet elfogadásával egyidejűleg, a közgyűlés döntése alapján történik.
(2) Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatos iratokba – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.
(3) Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését mellékletét az Egyesület honlapján 30 napos időtartamra közzéteszi, továbbá ugyanott nyilvánosságra hozza az Egyesület közhasznú szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
==== 9. § Az Egyesület elnöksége ====
(4) Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség üléseinek időpontját az ügyvezető alelnök az Egyesület honlapján közzéteszi. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további egyesületi tagok hívhatók meg.
(5) Az elnökségi ülést az elnök , vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök hívja össze. Az időpont, a hely és a tervezett napirend feltüntetését tartalmazó értesítést úgy kell elküldeni, hogy azt az elnökségi tagok a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal megkaphassák. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az ülések nyilvánosak.
(6) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség bármely két tagja kezdeményezi. Az értesítést a napirendi pontok megjelölésével az elnökségi tagoknak a tervezett időpont előtt legalább három nappal meg kell kapniuk. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
:c) szükség szerint kidolgozza és elfogadja, illetve betartatja az Egyesület belső szabályzatát;
:d) dönt a tagfelvételi kérdésekben;
:e) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka eseténnyilatkozatát;
:f) első fokon dönt a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület közgyűlése jár el;
:g) meghatározza az éves tagdíj mértékét, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével;
:h) irányítja és felügyeli az Egyesület belső és külső kommunikációját;
:i) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentéstmellékletet;
:j) ellátja a közgyűlés által esetenként hatáskörébe utalt feladatokat.
(8) Az Egyesület elnöksége az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles elkészíteni a közhasznúsági jelentéstmellékletet, melynek elfogadása az Egyesület közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a saját honlapján nyilvánosságra hozni. A közhasznúsági jelentésbe mellékletébe bárki betekinthet, arról – saját költségére – másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
:a) a számviteli beszámolót;
:b) a költségvetési támogatás felhasználását;
(4) A felügyelőbizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni.
(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a felügyelőbizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban , ajánlott levélben elküldött meghívó útján hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyeztetia nyilvánosság törvényben meghatározott esetekben korlátozható. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben felsorolt indokok alapján a felügyelőbizottság elnöke jogosult dönteni. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg, határozatait az érintettekkel a felügyelőbizottság elnöke írásban közli. A felügyelőbizottság csak valamennyi felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén határozatképes.
(6) A felügyelőbizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
(10) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
:a) az elnökség tagja,vagy az egyesület alkalmazottja;
:b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
:c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
:b) elvégzi, illetve irányítja az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendőket,
:c) az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és képviseletében harmadik személlyel szerződést kötni,
:d) az elnök akadályoztatása esetén vezeti összehívja a közgyűlést és/vagy az elnökség ülését,
:e) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról,
:f) előkészíti a közgyűlés és az elnökség üléseit, biztosítja működését,
(7) '''Az Egyesület képviselete'''
:a) Az Egyesület képviseletére az elnök és az ügyvezető alelnök bármelyike önállóan jogosult, a b) pontban foglalt kivétellel.:b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, és az ügyvezető alelnök és önállóan, a gazdasági alelnök közül bármelyik kettő egy másik elnökségi taggal együttesen jogosult gyakorolni.
==== 12. § A vezető tisztségviselők visszahívása ====
=== V. Az Egyesület megszűnése ===
==== 15. § ====
(1) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha a :a) közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja;:b) az arra jogosult szerv megszünteti;:c) az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 180 napon belül nem határozott meg;:d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(2) Megszűnik továbbá az EgyesületAz egyesület jogutóddal szűnik meg (egyesülés, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatjaszétválás), illetőleg megszűnését megállapítjaha a közgyűlés erről a 2011. évi CLXXV. tv. II/A fejezetében írtak szerint határoz.
(3) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon Egyesület céljainak megfelelő felhasználásáról a közgyűlés dönt.
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
==== 17. § ====
(1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil) törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 
(2) Jelen módosított alapszabályt az Egyesület 2014. május 24-i közgyűlése egyhangú határozattal elfogadta.
Kelt: Budapest, 2014. május 24november 29.

Navigációs menü